Ham & Cheese Paninis

Ham, Cheese & Tomato Paninis(Sandwich)

Cheese, Tomato & Onion Paninis

Chicken, Cheese & Peppers Paninis

Tuna, Mayo & Cheese Paninis

Bacon & Cheese Paninis